surah waqiah in english

Surah Waqiah In English, Surah Waqiah In Roman English

Surah Waqiah Arabic Text

AUZOO BILLAHI MISHSHITANIR RAJEEM

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHEEM

 1. IZAA WAQA’ATIL WAAQI’AH.
 2. LAISA LIWAQ’ATIHAA KAAZIBAH.
 3. KHAFIDATUR RAAFI’AH.
 4. IZAA RUJJATIL ARZU RAJJAA.
 5. W BUSSATIL JIBAALU BASSAA.
 6. FAKAANAT HABAAA’AM MUMBASSAA.
 7. W KUNTUM AZWAAJAN SALAASAH.
 8. FA AS HAABUL MAIMANATI MAAA AS HAABUL MAIMANAH.
 9. W AS HAABUL MASH’AMATI MAAA AS HAABUL MASH’AMAH.
 10. WASSAABIQOONAS SAABIQOON.
 11. ULAAA’IKAL MUQARRABOON.
 12. FEE JANNAATIN NA’EEM.
 13. SULLATUM MINAL AWWALEEN.
 14. W QALEELUM MINAL AA KHIREEN.
 15. ‘ALAA SURURIM MAWDOONAH.
 16. MUTTAKI’EENA ‘ALAIHAA MUTAQABILEEN.
 17. YATOOFU ‘ALAIHIM WILDAA NUM MUKHALLADOON.
 18. BI AKWAABINW W ABAAREEQ, W KAASIM MIM MA’EEN.
 19. LAA YUSADDA’OONA ‘ANHAA W LAA YUNZIFOON.
 20. W FAAKIHATIM MIMMAA YATAKHAIYAROON.
 21. W LAHMI TAIRIM MIMMAA YASHTAHOON.
 22. W HOORUN’EEN.
 23. KA AMSAALIL LU’LU’IL MAKNOON.
 24. JAZAAA’AM BIMAA KAANOO YA’MALOON.
 25. LAA YASMA’OONA FEEHAA LAGHWANW W LAA TAASEEMAA.
 26. ILLAA QEELAN SALAAMAN SALAAMAA.
 27. W AS HAABUL YAMEENI MAAA AS HAABUL YAMEEN.
 28. FEE SIDRIM MAKHDOOD.
 29. W TALHIM MANDOOD.
 30. W ZILLIM MAMDOOD.
 31. W MAAA’IM MASKOOB.
 32. W FAAKIHATIN KASEERAH.
 33. LAA MAQTOO’ATINW W LAA MAMNOO’AH.
 34. W FURUSHIM MARFOO’AH.
 35. INNAAA ANSHAANAAHUNNA INSHAAA’AA.
 36. FAJA’ALNAAHUNNA ABKAARAA.
 37. ‘URUBAN ATRAABAA.
 38. LI AS HAABIL YAMEEN.
 39. SULLATUM MINAL AWWA LEEN.
 40. W SULLATUM MINAL AAKHIREEN.
 41. W AS HAABUSH SHIMAALI MAAA AS HAABUSH SHIMAAL.
 42. FEE SAMOOMINW W HAMEEM.
 43. W ZILLIM MINY YAHMOOM.
 44. LAA BAARIDINW W LAA KAREEM.
 45. INNAAHUM KAANOO QABLA ZAALIKA MUTRAFEEN.
 46. W KAANOO YUSIRROONA ‘ALAL HINSIL ‘AZEEM.
 47. W KAANOO YAQOOLOONA A’IZAA MITNAA W KUNNAA TURAABANW W IZAAMAN’AINNAA LAMAB’OOSOON.
 48. AWA AABAAA’UNAL AWWALOON.
 49. QUL INNAL AWWALEENA WAL AAKHIREEN.
 50. LAMAJMOO’OONA ILAA MEEQAATI YAWMIM MA’LOOM.
 51. SUMMA INNAKUM AYYUHAD ZAAALLOONAL MUKAZZIBOON.
 52. LA AAKILOONA MIN SHAJA RIM MIN ZAQQOOM.
 53. FAMAALI’OONA MINHAL BUTOON.
 54. FASHAARIBOONA ‘ALAIHI MINAL HAMEEM.
 55. FASHAARIBOONA SHURBAL HEEM.
 56. HAAZAA NUZULUHUM YAWMAD DEEN.
 57. NAHNU KHALAQNAAKUM FALAW LAA TUSADDIQOON.
 58. AFARA’AYTUM MAA TUMNOON.
 59. ‘A-ANTUM TAKHLUQOO NAHOOO AM NAHNUL KHAALIQOON.
 60. NAHNU QADDARNAA BAINA KUMUL MAWTA W MAA NAHNU BIMASBOOQEEN.
 61. ‘ALAAA AN NUBADDILA AMSAALAKUM W NUNSHI’AKUM FEE MAA LAA TA’LAMOON.
 62. W LAQAD ‘ALIMTUMUN NASH ATAL OOLAA FALAW LAA TAZAKKAROON.
 63. AFARA’AYTUM MAA TAHRUSOON.
 64. ‘A-ANTUM TAZRA’OONAHOOO AM NAHNUZ ZAARI’OOON.
 65. LAW NASHAAA’U LAJA’AL NAAHU HUTAAMAN FAZALTUM TAFAKKAHOON.
 66. INNAA LAMUGHRAMOON.
 67. BAL NAHNU MAHROOMOON.
 68. AFARA’AYTUMUL MAAA’ALLAZEE TASHRABOON.
 69. ‘A-ANTUM ANZALTUMOOHU MINAL MUZNI AM NAHNUL MUNZILOON.
 70. LAW NASHAAA’U JA’ALNAAHU UJAAJAN FALAW LAA TASHKUROON.
 71. AFARA’AYTUMUN NAARAL LATEE TOOROON.
 72. ‘A-ANTUM ANSHAATUM SHAJARATAHAAA AM NAHNUL MUNSHI’OON.
 73. NAHNU JA’ALNAAHAA TAZKIRA TANW W MATAA’AL LILMUQWEEN.
 74. FASABBIH BISMI RABBIKAL ‘AZEEM.
 75. FALAA UQSIMU BIMAAWAA QI’INNUJOOM.
 76. W INNAHOO LAQASAMUL LAWTA’LAMOONA’AZEEM.
 77. INNAHOO LA QURAANUN KAREEM.
 78. FEE KITAABIM MAKNOON.
 79. LAA YAMASSUHOOO ILLAL MUTAHHAROON.
 80. TANZEELUM MIR RABBIL’AALAMEEN.
 81. AFABIHAAZAL HADEESI ANTUM MUDHINOON.
 82. W TAJ’ALOONA RIZQAKUM ANNAKUM TUKAZZIBOON.
 83. FALAW LAAA IZAA BALAGHATIL HULQOOM.
 84. W ANTUM HEENA’IZIN TANZUROON.
 85. W NAHNU AQRABU ILAIHI MINKUM W LAAKIL LAA TUBSIROON.
 86. FALAW LAAA IN KUNTUM GHAIRA MADEENEEN.
 87. TARJI’OONAHAAA IN KUNTUM SAADIQEEN.
 88. FA AMMAAA IN KAANA MINAL MUQARRABEEN.
 89. FARAWHUNW W RAIHAA NUNW W JANNATU NA’EEM.
 90. W AMMAAA IN KAANA MIN AS HAABIL YAMEEN.
 91. FASALAAMUL LAKA MIN AS HAABIL YAMEEN
 92. W AMMAAA IN KAANA MINAL MUKAZZIBEENAD ZAAALLEEN
 93. FANUZULUM MIN HAMEEM
 94. W TASLIYATU JAHEEM
 95. INNA HAAZA LAHUWA HAQQUL YAQEEN
 96. FASABBIH BISMI RABBIKAL ‘AZEEM

Surat Al Waqiah Arab

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

This Post Has One Comment

 1. ArbazPasha

  Mashallah very happy to listening and reading jazakallah u khairan

Leave a Reply