surah maryam in english

Surah Maryam In English, Surah Maryam In Roman English

Auzoo Billahi Mishshitanir Rajeem

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 

 1. Kaaaf-Haa-Yaa-‘Ayyyn-Saaad.
 2. Zikru rahmati Rabbika ‘abdahoo Zakariyya.
 3. Iz naadaa Rabbahoo nidaaa’an khafiyyaa.
 4. Qaala Rabbi innee wahanal ‘azmu minnee washta ‘alar ra’su shaibanw w lam akun bidu’aaa’ika Rabbi shaqiyyaa.
 5. W innee khiftul mawaaliya minw waraaa’ee w kaanat imra atee ‘aqiran fa hablee mil ladunka waliyyaa.
 6. Yarisunee w yarisu min aali Ya’qoob, waj’alhu Rabbi raziyya.
 7. Yaa Zakariyyaaa innaa nubashshiruka bi ghulaamin ismuhoo Yahyaa lam naj’al lahoo min qablu samiyyaa.
 8. Qaala Rabbi annaa yakoonu lee ghulaamunw w kaanat imra atee ‘aaqiranw w qad balaghtu minal kibari ‘itiyyaa.
 9. Qaala kazaalika qaala Rabbuka huwa ‘alaiya haiyinunw w qad khalaqtuka min qablu w lam taku shai’aa.
 10. Qaala Rabbij ‘al leee Aayah; qaala Aayatuka allaa tukalliman naasa salaasa layaalin sawiyyaa.
 11. Fakharaja ‘alaa qawmihee minal mihraabi fa-awhaaa ilaihim an sabbihoo bukratanw w ‘ashiyyaa.
 12. Yaa Yahyaa khuzil Kitaaba biquwwatinw w aatainaahul hukma sabiyyaa
 13. W hanaanam mil ladunnaa w zakaatanw w kaana taqiyyaa
 14. W barram biwaalidayhi w lam yakum jabbaaran ‘asiyyaa
 15. W salaamun ‘alaihi yawma wulida w yawma yamootu w yawma yub’asu haiyyaa
 16. Wazkur fil Kitaabi Maryma; izin tabazat min ahlihaa makaanan sharqiyyaa
 17. Fattakhazat min doonihim hijaaban fa arsalnaaa ilaihaa roohanaa fatamassala lahaa basharan sawiyyaa.
 18. Qaalat inneee a’oozu bir Rahmaani minka in kunta taqiyyaa.
 19. Qaala innamaa ana rasoolu Rabbiki li ahaba laki ghulaaman zakiyyaa.
 20. Qaalat anna yakoonu lee ghulaamunw w lam yamsasnee bashrunw w lam aku baghiyyaa.
 21. Qaala kazaaliki qaala Rabbuki huwa ‘alaiya haiyimunw w linaj ‘alahooo Aayatal linnaasi w rahmatam minnaa; w kaana amram maqziyyaa.
 22. Fahamalat hu fantabazat bihi makaanan qasiyyaa.
 23. Fa ajaaa ‘ahal makhaazu ilaa jiz’innakhlati qaalat yaa laitanee mittu qabla haazaa w kuntu nasyam mansiyyaa.
 24. Fanaadaahaa min tahtihaaa allaa tahzanee qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa.
 25. W huzzeee ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa.
 26. Fakulee washrabee w qarree ‘ainaa; fa immaa tarayinnna minal bashari ahadan faqooleee innee nazartu lir Rahmaani sawman falan ukallimal yawma insiyyaa.
 27. Fa atat bihi qawmahaa tahmiluhoo qaaloo yaa Maryamoo laqad ji’ti shai’an fariyyaa.
 28. Yaaa ukhta Haaroona maa kaana abooki mra’a saw’inw w maa kaanat ummuki baghiyyaa.
 29. Fa ashaarat ilaih; qaaloo kaifa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyaa.
 30. Qaala inni ‘abdullaahi aataaniyal Kitaaba w ja’alanee Nabiyyaa.
 31. W ja’alanee mubaarakan aina maa kuntu w awsaanee bis Salaati waz Zakaati maa dumtu haiyaa.
 32. W barram biwaalidatee w lam yaj’alni jabbaaran shaqiyyaa.
 33. Wassalaamu ‘alaiya yawma wulidtu w yawma amootu w yawma ub’asu haiyaa.
 34. Zaalika ‘Eesab-nu Maryama; qawlal haqqil lazi feehi yamtaroon.
 35. Maa kaana lillaahi ai yattakhiza minw waladin Subhaanah; izaa qazaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fa yakoon.
 36. W innal laaha Rabbee w Rabbukum fa’budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem.
 37. Fakhtalafal ahzaabu min bainihim fawailul lillazeena kafaroo min mashhadi Yawmin ‘azeem
 38. Asmi’ bihim w absir Yawma ya’toonanaa laakiniz zaalimoonal yawma fee zalaalin mubeen.
 39. W anzirhum Yawmal hasrati iz qudiyal amr; w hum fee ghaflatinw w hum laa yu’minoon.
 40. Innaa nahnu narisul arza w man ‘alaihaa w ilainaa yurja’oon.
 41. Wazkur fil Kitaabi Ibraaheem; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa.
 42. Iz qaala li abeehi yaaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u w laa yubsiru w laa yughnee ‘anka shai’aa.
 43. Yaaa abati innee qad jaaa’anee minal ‘ilmi maa lam ya’tika fattabi’neee ahdika siraatan Sawiyyaa.
 44. Yaaa abati laa ta’budish Shaitaan; innash Shaitaana kaana lir Rahmaani ‘asiyyaa.
 45. Yaaa abati innee akhaafu ai yamassaka ‘azaabum minar Rahmaani fatakoona lish Shaitaani waliyyaa
 46. Qaala araaghibun anta ‘an aalihatee yaaa Ibraaheemu la ‘il lam tantahi la arjumannaka wahjurnee maliyyaa.
 47. Qaala salaamun ‘alaika sa astaghfiru laka Rabbeee innahoo kaana bee hafiyyaa.
 48. W a’tazilukum w maa tad’oona min doonil laahi w ad’oo Rabbee ‘asaaa allaaa akoona bidu’aaa’i Rabbee shaqiyyaa.
 49. Fa lam ma’tazalahum w maa ya’budoona min doonil laahi wahabnaa lahoo is-haaqa w ya’qoob; w kullan ja’alnaa Nabiyyaa.
 50. W wahabnaa lahum mirrahmatinaa w ja’alnaa lahum lisaana sidqin ‘aliyyaa.
 51. Wazkur fil Kitaabi Moosaaa; innahoo kaana mukhlasanw wa kaana Rasoolan Nabiyyaa.
 52. W naadainaahu min jaanibit Tooril aimani w qarrabnaahu najiyyaa.
 53. W wahabnaa lahoo mir rahmatinaaa akhaahu Haaroona Nabiyyaa.
 54. Wazkur fil Kitaabi ismaa’eel; innahoo kaana saadiqal wa’di w kaana Rasoolan Nabiyyaa.
 55. W kaana ya’muru ahlahoo bis Salaati waz zakaati w kaana ‘inda Rabbihee mardiyyaa.
 56. Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa.
 57. W rafa’naahu makaanan ‘aliyyaa.
 58. Ulaaa’ikal lazeena an’amal laahu ‘alaihim minan Nabiyyeena min zurriyyati Aadama w mimman hamalnaa ma’a Noohinw w min zurriyyati Ibraaheema w Israaa’eela w mimman hadainaa wajta bainaaa; izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw w bukiyyaa. (Preform Sajda)
 59. Fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’us Salaata wattaba’ush shahawaati fasawfa yalqawna ghaiyyaa.
 60. Illaa man taaba w aamana w ‘amila saalihan fa ulaaa’ika yadkhuloonal jannata w laa yuzlamoona shai’aa.
 61. Jannaati ‘adninil latee w’adar Rahmaanu ibaadahoo bilghaib; innahoo kaana w’duhoo ma’tiyyaa.
 62. Laa yasma’oona feehaa laghwan illaa salaamaa; w lahum rizquhum feehaa bukratanw w ‘ashiyyaa.
 63. Tilkal jannatul latee noorisu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaa.
 64. W maa natanazzalu illaa bi amri Rabbika lahoo maa baina aideenaa w maa khalfanaa w maa baina zaalik; w maa kaana Rabbuka nasiyyaa.
 65. Rabbus samaawaati wal ardi w maa bainahumaa fa’bud hu wastabir li’ibaadatih; hal ta’lamu lahoo samiyyaa.
 66. W yaqoolul insaanu ‘a izaa maa mittu lasawfa ukhraju haiyaa.
 67. ‘A w laa yazkurul insaanu annaa khalaqnaahu min qablu w lam yaku shai’aa.
 68. Fawa Rabbika lanahshu rannahum wash shayaateena summa. lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyyaa.
 69. Summa lanan zi’anna min kulli shee’atin aiyuhum ashaddu ‘alar Rahmaani ‘itiyyaa.
 70. Summa lanahnu a’lamu billazeena hum awlaa bihaa siliyyaa.
 71. W in minkum illaa waariduhaa; kaana ‘alaa Rabbika hatmam maqdiyyaa.
 72. Summa nunajjil lazeenat taqaw w nazaruz zaalimeena feehaa jisiyyaa.
 73. W izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo aiyul fareeqaini khairum maqaamanw w ahsanu nadiyyaa.
 74. W kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu asaasanw w ri’yaa.
 75. Qul man kaana fidda laalati falyamdud lahur Rahmaanu maddaa; hattaaa. izaa ra aw maa yoo’adoona immal ‘azaaba w immas Saa’ata fasa ya’lamoona. man huwa sharrum makaananw w ad’afu jundaa
 76. W yazeedul laahul lazeenah tadaw hudaa; wal baaqiyaatus saalihaatu khairun ‘inda Rabbika sawaabanw w khairum maraddaa.
 77. Afara’aytal lazee kafara bi Aayaatinaa w qaala la oota yanna maalanw w waladaa.
 78. ‘At tala’al ghaiba ‘amit takhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa.
 79. Kallaa; sanaktubu maa yaqoolu w namuddu lahoo minal ‘azaabi maddaa.
 80. W narisuhoo maa yaqoolu w ya’teenaa fardaa.
 81. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal liyakoonoo lahum ‘izzaa.
 82. Kallaa; sa yakfuroona bi’ibaadatihim w yakoonoona ‘alaihim diddaa.
 83. Alam tara annaaa arsalnash Shayaateena ‘alal kaafireena ta’uzzuhum azzaa.
 84. Falaa ta’jal alaihim innamaa na ‘uddu lahum ‘addaa.
 85. Yawma nahshurul muttaqeena ilar Rahmaani wafdaa.
 86. W nasooqul mujrimeena ilaa Jahannama wirdaa.
 87. Laa yamlikoonash shafaa’ata illaa manittakhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa
 88. W qaalut takhazar Rahmaanu waladaa.
 89. Laqad ji’tum shai’an iddaa.
 90. Takaadus samaawaatu yatafattarna minhu w tanshaq qul arzu w takhirrul jibaalu haddaa.
 91. An da’aw lir Rahmaani waladaa.
 92. W maa yambaghee lir Rahmaani ai yattakhiza waladaa.
 93. In kullu man fis samaawaati wal ardi illaaa aatir Rahmaani ‘abdaa
 94. Laqad ahsaahum w addahum ‘addaa.
 95. W kulluhum aateehi Yawmal Qiyaamati fardaa.
 96. Innal lazeena aamanoo w ‘amilus saalihaati sa yaj’alu lahumur Rahmaanu wuddaa.
 97. Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika litubashshira bihil muttaqeena w tunzira bihee qawmal luddaa.
 98. W kam ahlaknaa qabla hum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaa.

Read Surah Maryam In Arabic Text

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

This Post Has One Comment

 1. Aisha Umar Tahir

  Mashaallah

Leave a Reply